Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe – komunalna oprema

Općina Slavonski Šamac, u EOJN, objavila je, dana 13. prosinca 2021. godine, DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDOSTI ZA NABAVU ROBE – NABAVA KOMUNALNE OPREME. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva-NABAVA KOMUNALNE OPREME SPREMNICI-STRUČNO POVJERENSTVO DOKUMENTACIJA O NABAVI-OTVOREN POSTUPAK-NABAVA KOMUNALNE OPREME SPREMNICI-DOKUMENTACIJA O NABAVI