OBAVIJEST O OPISU POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA KOJI SE POPUNJAVA NA ODREĐENO VRIJEME

Nakon raspisanog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac KLASA: 100-01/20-01/07; URBROJ: 2178/09-04-01-20-2, od 17. 06. 2020. godine, pročelnik JUO Općine Slavonski Šamac obavještava, na temelju čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima (“Narodne novine”, br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), daje: OBAVIJEST O OPISU POSLOVA…