SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU-PRORAČUN OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019.GODINU

01.NASLOV.STRANICA-PRORAČUN-2019.G 1.PRORAČUN 2019-PRIHODI-6,7-OPĆI DIO (1) 2.PRORAČUN 2019-RASHODI-3,4-OPĆI DIO 3.PRORAČUN 2019-PRIHODI-8-OPĆI DIO 4.PRORAČUN 2019-REZULTAT-9-OPĆI DIO (1) 5.PRORAČUN 2019-PRIHODI-ANALITIKA 6.PRORAČUN 2019-RASHODI-PROJEKCIJE(PROGRAMI) 7.PRORAČUN 2019-RASHODI-PROGRAMSKA I ORGANIZACIJSKA 8.PRORAČUN 2019-RASHODI-POZICIJE 2 OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2019. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA- ZA 2019 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-TABLICA PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-ZA 2019 OBRAZAC-SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU-PRORAČUN ZA 2019.GODINU