Pristup informacijama

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018.GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI
1. OPIS, SLUŽBENA OBJAVA NA WEB I KONTAKT SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
2. ODLUKA O USTROJU SLUŽBENOG UPISNIKA-2015
3. UPISNIK O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
4. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – OBRAZAC 2 
5. ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE – OBRAZAC 3
6. ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJAMA – OBRAZAC 4
7. ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PRISTUP INFORMACIJAMA
8. ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE PRISTUP INFORMACIJAMA
9. ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PONOVNA UPORABA INFORMACIJA
10. ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE PONOVNA UPORABA INFORMACIJA
11. PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 9/2015, od 18. 06. 2015.)
12. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE