Realizacija obveznog Programa predškole za pedagošku godinu 2014./2015. godinu

Prema novom Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine, 10/97, 107/07,94/13) i na  temelju Pravilnika o sadržaju i trajanju Programa predškole («Narodne novine», br. 107/14) Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u RH.
Obveznici polaska Programa predškole su djeca rođena od 01. travnja 2008. do 31. ožujka 2009. godine.
Stoga Vas izvješćujemo, kao roditelje djece obveznika polaznika Programa predškole, kako ste u obvezi podnijeti Zahtjev za upis djeteta u isti Program.
Molimo Vas da nam se,  zbog realizacije istog Programa, javite u Općinu Slavonski Šamac i ponesete potrebnu dokumentaciju djeteta, obveznika polaznika Programa predškole. Potrebnu dokumentaciju obvezno je donijeti u Općinu Slavonski Šamac, do 28. listopada 2014. godine do 13.00 sati.
Potrebna dokumentacija je:
– Preslika izvoda  iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete,
– Preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
– Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,
– Preslika kartona imunizacije
Cjeloviti tekst obavijesti pročitajte ovdje:
(REALIZACIJA PROGRAMA PREDŠKOLE-2014)

OBAVIJEST

Obavještavaju se mještani Općine Slavonski Šamac da je Općinsko vijeće, na svojoj 7. Sjednici održanoj 10. rujna 2014. godine, donijelo

Odluku o otpisu dijela potraživanja s osnove komunalne naknade.

 
Sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja s valutom plaćanja do 31.12.2010. godine, otpisuju se radi nastupanja zastare. Stoga, ukoliko imate takva dugovanja, ista niste u obvezi platiti, a sva dugovanja od 1.1.2011. godine, dužni se podmiriti kako biste izbjegli eventualne dodatne troškove.
 
Za sve nejasnoće slobodni ste obratiti se u Općinu Slavonski Šamac.
obavijest_otpis duga

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac

Svi redovni studenti, koji imaju pravo na ostvarivanje pomoći, trebaju ispuniti Zahtjev koji mogu dobiti u prostorijama Općine Slavonski Šamac ili ga preuzeti ovdje:

Zahtjev-za-sufinanciranje-studenata

Uz zahtjev je potrebno priložiti:
-uvjerenje o redovnom upisu u višu akademsku godinu 2014./2015. kao redovni student (od druge godine studiranja pa nadalje)-

uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2014./2015. kao redovni student (za nove studente – prva godina)
– presliku osobne iskaznice
– presliku indeksa
– presliku žiro-računa
– potvrdu o uplati općinske upravne pristojbe

Tekst Odluke možete pročitati ovdje:

ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2014

Obavijest o objavi natječaja

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije u okviru programa Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske „Poduzetnički impuls“ objavljuje Natječaj za stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju po JMO programu za deficitarna obrtnička zanimanja za šk. g. 2014./2015.

I.  OPĆI PODACI

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije stipendirat će 18 učenika  prvih, drugih i trećih razreda srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po JMO programu za deficitarna obrtnička zanimanja.

Natječaj je otvoren do 05. rujna  2014. godine.

Prijave se podnose u Obrtničku komoru Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira 46/1, 35000 Slavonski Brod na obrascu koji se nalazi u privitku natječaja.

Popis zanimanja koja su ovom mjerom određena kao deficitarna su: alatničar, autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, bravar, brodski mehaničar, dimnjačar, drvotokar, elektroinstalater, elektromehaničar, fasader, galanterist, glazbalar, graditelj brodova, instalater grijanja i klimatizacije, klesar, klobučar, konobar, kotlar, kovač, krojač, krovopokrivač, krznar, kuhar, limar, ljevač, mehaničar poljoprivrednih strojeva, mesar,mlinar,mljekar,obućar,optičar,pekar,plinoinstalater,preciznimehaničar,puškar,slastičar,soboslikar- ličilac,stolar,strojobravar,tapetar, tesar, urar, vodoinstalater, zidar,tokar.

II.  UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju ostvaruju učenici upisani u srednje strukovne škole koji se obrazuju po programima JMO-a za deficitarna obrtnička zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica koja su određena kao deficitarna prema objavljenom Javnom pozivu iz programa „Poduzetnički impuls“ za 2014. godinu aktivnost D2.2 Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima. Pravo na stipendiju ostvaruju učenici koji imaju status redovitog učenika, što dokazuju potvrdom o upisu u školu i koji imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije.

III.  KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendije su:

1. opći uspjeh iz svih predmeta u zadnja dva završena razreda i

 2. socijalni status.

IV.  DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

1. prijavnicu (podiže se u OKBPŽ ili na web stranici OKBPŽ)

2. presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda (ukoliko je učenik upisao 2. ili 3. razred srednje strukovne škole, potrebno je dostaviti i svjedodžbu 1. odnosno 1. i 2. razreda)

3.   potvrdu o upisu u srednju strukovnu školu odgovarajućeg zanimanja

4.  potvrdu Porezne uprave o visini dohotka roditelja ili staratelja

5. preslika osobnih iskaznica roditelja ili staratelja

6. mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (nije obavezno)

V .  BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 18 stipendija za učenike prvih, drugih i trećih razreda srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.

Ime i prezime učenika:

OIB:                      

Ime i prezime roditelja/staratelja
staratelje:

Adresa stanovanja:

Kontakt telefon/mobitel/
e-mail roditelja:

IBAN žiro-račun i naziv banke:

Datum prijave:

Obrtnička komora

Brodsko-posavske županije

Petra Krešimira IV 46/1

35 000 Slavonski Brod

 

PRIJAVNICA

na natječaj za dodjelu stipendija za učenike koji se obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja

Upisan redovno u šk.g.2014./15. u

1. razred

2. razred

3. razred

 

Naziv strukovne škole:

 

Zanimanje:

NAPOMENA: Uz ovaj obrazac potrebno je priložiti sve dokaze navedene u natječaju.

                                                                                                       Potpis roditelja/ staratelja:

Isplata pomoći studentima

Dana 24. srpnja 2014.g. isplaćena je pomoć redovnim studentima za mjesece lipanj i srpanj. Studentima, koji su ovu akademsku godinu uspješno priveli kraju, čestitamo od srca, a onima koji će to učiniti na jesenskim rokovima, želimo puno uspjeha!

Obavijest o sufinanciranju nabave školskih udžbenika

Izvješćujemo  poštovane roditelje učenika Osnovne škole “Josip Kozarac” Slavonski Šamac  da je Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac donijelo Zaključak o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike OŠ “Josip Kozarac” Slavonski Šamac KLASA:600-01/14-01/3;URBROJ: 2178/09-02-14-2. Navedenim Zaključkom utvrđeno je da će Općina Slavonski Šamac iz proračuna za 2014. godinu izdvojiti do 70.000,00 kn za sufinanciranje nabave novih udžbenika za školsku godinu 2014/2015. godinu.

  Sufinanciranje nabave školskih udžbenika roditelji će ostvariti na slijedeći način:

 – od 01.09.2014.- do 30.09.2014. godine mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku 2014/2015. godinu: uz zahtjev su dužni priložiti račun za kupljene knjige, potpisati izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da pravo na besplatne udžbenike za tekuću školsku godinu nisu ostvarili prema drugim propisima, trebat će OIB podnositelja zahtjeva, broj tekućeg ili žiro računa (obrazac zahtjeva moći ćete  preuzeti u Općini Slavonski Šamac ili na www.slavonski-samac.hr u gore navedenom razdoblju),

– Općina će sufinancirati kupovinu udžbenika prema dostavljenim cijenama od strane ravnateljice OŠ “Josip Kozarac” Slavonski Šamac (Odluka o najvišoj razini cijena udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava KLASA:602-09/13-01/00024;URBROJ:533-26-14-0006-privitak uz obavijest) u istom postotku za sve učenike koji to pravo ne budu koristili po drugoj osnovi.

(OBAVIJEST-UDŽBENICI 2014.)

 

Obavijest o tretmanu komaraca na području Brodsko-posavske županije

Obavještavamo građane o provođenju avio-tretiranja komaraca-orošavanje  na području Brodsko-posavske županije od Novog Grada do Slavonskog Šamca i područje Živike-Pričac,  koje će se provesti 03.06.2014.godine u jutarnjim satima (4,30 -8,00 sati).
Tijekom zaprašivanja se sve osobe, a naročito osobe s kroničnim respiratornim bolestima i dišnim tegobama, kao i hrana te pčele i sve ostale domaće životinje trebaju skloniti od direktnog utjecaja sredstva koje će se raspršivati avionom.
U tu svrhu preporučujemo prije zaprašivanja skloniti sve životinje i hranu koja je pohranjena na otvorenom, a tijekom vremena zaprašivanja zatvoriti prozore i boraviti u zatvorenom prostoru.
Svu hranu, voće i povrće koje neće biti moguće zaštititi prilikom zaprašivanja potrebno je nakon zaprašivanja, a prije upotrebe, dobro oprati kako bi se izbjegli mogući neželjeni utjecaji sredstava za adulticidni tretman komaraca.
 
U P O Z O R A V A M O   pčelare da u navedeno vrijeme uklone košnice iz tog  područja