Općinski akti

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

ODLUKA -IMENOVANJE ZAPOVJEDNIŠTVA POSTROJBE CZ

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2018. GODINE DO 31. 12. 2018. GODINE

GODIŠNJE IZVRŠENJE-2018

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU-DRUGE IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

http://www.bpz.hr/_Data/Files/19032994111825.pdf

PLAN NABAVE ZA 2019-PRVE IZMJENE I PROMJENE

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Slavonski Šamac u 2019. godini.

PLAN NABAVE ZA 2019

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA MJERA I PROVEDBENOG PLANA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSKEKCIJE…

PROGRAM MJERA I PROVEDBENI PLAN OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ZA PODRUČJE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2019. GODINI

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA 1.1.2018.-31.12.2018.

PLAN NABAVE-IZMJENE I DOPUNE-05.11.2018

PLAN NABAVE-IZMJENE I DOPUNE

ODLUKA-PGO-DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU

PRAVILNIK O KRITERIJIMA, MJERILIMA, UVJETIMA I POSTUPKU OTPISA POTRAŽIVANJA I OBVEZA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU-ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE

odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Slavonski Šamac

odluka o osnivanju radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Slavonski Šamac

rješenje-radna skupina 

PLAN NABAVE-2018-PRVE IZMJENE I DOPUNE

PLAN NABAVE ZA 2018

PLAN NABAVE
ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
PRIJEDLOG PROGRAMA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA
ODLUKA O IZRADI PGO
ODLUKA-PROJEKTNI TIM-SLAVONSKI BROD 3
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU
Plan savjetovanja
pLAN SAVJETOVANJA – TABLICA Plan savjetovanja
(PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2017. GODINU)
PLAN NABAVE-2017
izmjene i dopune_PLAN NABAVE – 2016
PRAVILNIK_JEDNOSTAVNA NABAVA_final
popis-korisnika-sponzorstva-i-donacija-za-2016-godinu
registar-sklopljenih-ugovora-u-2016-g
procedura-obracuna-i-naplate-prihoda-opcine-slavonski-samac
POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
(Izvršenje Programa socijalne skrbi za 2015.)
(Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.)
(Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015.)
(Izvršenje Programa DRUŠTVENE DJELATNOSTIi za 2015.)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015.GODINU
PLAN NABAVE 2016
(PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU SLAV ŠAMAC-2016)
(PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2016. GODINU)
(ODLUKA O IMENOVANJU-SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE-2015-SLŠ)
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2015.g.
Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2015. godinu
(Odluka o zapocinjanju postupka o potrebi ocjene strateške procjene)
Izmjene i dopune plana nabave za 2015.godinu
Plan nabave 2015.g.
Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2014. godinu
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2014.
PRAVILNIK BAGATELNA NABAVA
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU
(STATUT OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-2013)
(POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA-2013)
Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2013. godinu
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2013.
procedura i dijagram
procedura narud_benica
procedura ra_uni
procedura ugovornih obveza
izjava o nepostojanju sukoba interesa
izjava o nepostojanju sukoba interesa II.dio
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o oslobođenju od komunalne naknade
ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2012
 Isplata pomoći redovnim studentima s područja Općine
Plan javne nabave za 2013. godinu
Izjava o ne postojanju sukoba interesa