Poziv na dostavu ponude

Naručitelj:
Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349
Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr
upućuje Poziv na dostavu ponuda
Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:
 JAVNA RASVJETA ULICE MOSTOGRADNJA
 sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave:
Radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Mostogradnja
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 72.932,86 kn (riječima:sedamdesetdvijetisućedevetstotridesetdvijekuneiosamdesetšestlipa )
Tekst Poziva na dostavu ponude, kao i sve potrebne dokumente, možete preuzeti ovdje:
JR_Mostogradnja

O D L U K A o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Slavonski Šamac (”Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br. 6/13.), članka 30. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Slavonski Šamac i Zapisnika povjerenstva (KLASA:402-01/17-01/5, URBROJ:2178/09-01-17-22), općinska načelnica donosi

O D L U K U o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu

Odluku pogledajte ovdje:
Odluka_sredstva_udruge_2017

Poziv na dostavu ponude

Naručitelj:
Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349
Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr
upućuje Poziv na dostavu ponuda
Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:
 JAVNA RASVJETA  KOLODVORSKE ULICE, KRUŠEVICA                             sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Evidencijski broj nabave: 6/17 MV
Opis predmeta nabave:
Radovi na izgradnji javne rasvjete u  Kolodvorska ulica, Kruševica
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 208.680,05 kn (riječima:dvijestoosamtisućašestoosamdesetkunapetlipa. )
Tekst Poziva na dostavu ponude, kao i sve potrebne dokumente, možete preuzeti ovdje:
Javna rasvjeta_Kolodvorska_poziv na dostavu ponuda

ISPLAĆENA BESPOVRATNA POTPORA EU ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Tijekom 2015. godine Općina Slavonski Šamac aplicirala je na javni natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. » Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave « u okviru kojega je prijavljena izrada Strateškog razvojnog programa općine za razdoblje 2015. – 2019. godine.

Izrada navedenog dokumenta od iznimnog je značaja za cjelokupno područje općine Slavonski Šamac s obzirom da predstavlja temeljni preduvjet za prijavu razvojnih projekata na natječaje koji se provode u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, ali i ostalih EU fondova i programa.

Strateški razvojni program usvojen je od strane Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac u mjesecu ožujku 2016. godine, a zahtjev za isplatu odobrene bespovratne potpore Općina je podnijela tijekom mjeseca srpnja 2016. godine.

Nakon izvršene kontrole cjelokupnog postupka izrade od strane nadležnog tijela – Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Općini Slavonski Šamac izvršena je isplata bespovratne potpore u 100% iznosu (68.000,00 Kn) za izradu navedenog dokumenta, a financijska sredstva osigurana su iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni i razvoj (85%), te državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Iako je cjelokupna procedura bila dugotrajna i opsežna, prijava na navedeni natječaj nedvojbeno je bila opravdana i svrhovita, te daje vjetar u leđa postojećoj Općinskoj upravi za pripremu, prijavu i financiranje konkretnih infrastrukturnih i društvenih projekata koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i rada na području naše općine.