Obavijest prema članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)

Opis poslova koje će obavljati KOMUNALNI DJELATNIK za kojeg je pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slavonski Šamac raspisao NATJEČAJ, nalaze se u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slavonski Šamac, od 04. veljače 2016. godine (KLASA: 023-01/16-01/14; URBROJ: 2178/09-01-16-1), a koji je objavljen na web stranici Općine Slavonski Šamac.
Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava naznačeni su u Odluci o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», broj 11/2010).
 

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac

Dana 6.travnja 2016.godine, u Narodnim novinama,
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2802478.html
objavljen je N A T J E Č A J za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac  na radno mjesto 
KOMUNALNI DJELATNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,
uz probni rad od  3 (tri) mjeseca
Tekst natječaja i sve uvjete možete preuzeti ovdje:
NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC